Gói Basic:

 1. Trang chủ (Banner)
 2. Module giới thiệu cty
 3. Module sản phẩm/ dịch vụ (Không có menu con)(20sp)
 4. Module tin tức
 5. Modul tuyển dụng
 6. Form liên hệ trực tuyến (Cung cấp sdt, địa chỉ – KH gửi mail qua form)
 7. Thống kê truy cập
 8. Quảng cáo/ Đối tác (Tổng hợp hình ảnh quảng cáo của các đối tác, KH)
 9. Hỗ trợ trực tuyến (Meseenger+Call)
 10. Tìm kiếm
 11. Giao diện (dựa theo mẫu có sẵn)
Mua gói

Gói Silver:

 1. Trang chủ (Banner)
 2. Module giới thiệu cty
 3. Module sản phẩm/ dịch vụ (Menu con theo danh mục bên trong có nhiều sản phẩm)( 30 sp)
 4. Module tin tức
 5. Modul tuyển dụng
 6. Form liên hệ trực tuyến (Cung cấp sdt, địa chỉ – KH gửi mail qua form)
 7. Thống kê truy cập
 8. Quảng cáo/ Đối tác (Tổng hợp hình ảnh quảng cáo của các đối tác, KH)
 9. Hỗ trợ trực tuyến (Meseenger+Call)
 10. Tìm kiếm
 11. Giao diện (Theo yêu cầu khách hàng)
Mua gói

Gói Golden:

 1. Trang chủ (Banner)
 2. Module giới thiệu cty
 3. Module sản phẩm/ dịch vụ (Menu con theo danh mục bên trong có nhiều sản phẩm)( 30 sp)
 4. Chức năng quản lý sản phẩm (thêm/ sửa / xóa sản phẩm) (không giới hạn số lượng)
 5. Module giỏ hàng
 6. Module tin tức
 7. Modul tuyển dụng
 8. Form liên hệ trực tuyến (Cung cấp sdt, địa chỉ – KH gửi mail qua form)
 9. Thống kê truy cập
 10. Quảng cáo/ Đối tác (Tổng hợp hình ảnh quảng cáo của các đối tác, KH)
 11. Hỗ trợ trực tuyến (Meseenger+Call)
 12. Đăng ký thành viên
 13. Tìm kiếm
 14. Giao diện (Theo yêu cầu khách hàng)
Mua gói